อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอดำเนินสะดวก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอดำเนินสะดวก โดยมีปลัดจังหวัดราชบุรีรับมอบ นายอำเภอดำเนินสะดวกและประธานรมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกให้การต้อนรับ มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว   
                                จังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดหาหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 78,687 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก      อ.ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอปากท่อ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอปากท่อ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรับมอบ มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี     ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
                                จังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดหาหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอปากท่อ จำนวน 56,545ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ       จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอจอมบึง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม   2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารราชบุรีเกมส์  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบพิธี  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอโพธาราม

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ

                 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ  มีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอวัดเพลง จำนวน 9,431 ชิ้น และอำเภอบางแพ จำนวน 38,198 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมประจำอำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา  มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น  โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 40,213 ชิ้น และอำเภอบ้านคา จำนวน 20,814 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมประจำอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอเมืองราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รับมอบ      มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า จำนวน 169,249 ชิ้น ให้กับอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี