อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม  2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่คนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยกันเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการที่มีความสามารถนำความรู้ไปขยายผลในหมู่คนพิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  มีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา คนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 252 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีฯ  กว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนในชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน  2562 ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้  วันที่สองฝึกภาคปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก สวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ    โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม  กว่า  100 คน

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องใน         วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง     จ.ราชบุรี 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อบจ.ราชบุรี โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้แทนนายก อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม   2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกออบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4              มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กับคณะศึกษา        ดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสระบุรี 2 จำนวน 86  คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นำคณะโดยนายจำเนียร ทิพย์มล คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2 ตำบลหนองปลาหมอ  มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว   มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 พ.ต.อ.ชาลี  สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ      โดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครดูแลคนพิการ คนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

พิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างพร้อมเพรียง

พิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 62 บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์
จากนั้นข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน
ที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองได้ร่วมกันใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อนึ่งจังหวัดราชบุรี
กำหนดจัดพิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และวันจันทร์ที่ 6
พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง