อบจ.ราชบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จากอบจ.แพร่

3 4 2 5 6 7

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย จากอบจ.แพร่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์” จากนางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัด อบจ.ราชบุรีคนที่3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยมี นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัด 8 เป็นผู้นำคณะอบจ.แพร่และสื่อมวลชน มาศึกษาดูงานครั้งนี้

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการผู้สูงอายุประจำปี2558

2.4 2.5 2.6 2.3 2.1 2.7

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา พันฒาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ นางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สามารถเพิ่งพาตนเองได้ มี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอ.สวนผึ้งและในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จากฝ่ายนิติการสำนักปลัด ฯ และการให้ความรู้เรื่องนโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ

อบจ.ราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดทหารบกราชบุรีจัดโครงการรณรงค์รักษาลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

2 4 5 6 3 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ณ วัดธรรมวิโรจน์ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี โดย อบจ.ราชบุรีได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดทหารบกราชบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทหารบกราชบุรีนำนักเรียนรด.จากโรงเรียนดรุณาราชบุรีพร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอบจ.ราชบุรี ได้นำเครื่องจักรและพนักงานกองช่างลงเรือท้องแบนขุดลอกผักตบชวาบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสายเพื่อเปิดทางน้ำ.