อบจ.ราชบุรีสนับสนุนการจัดงาน”มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติปี2558″

1 2 3 5 6 7

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรีสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558” โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ฯ และวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที อีกทั้งมีการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี สถานศึกษา ฯ ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ได้แก่ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

 

ข่าวมุฑิตาจิตข้าราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรีปี2558

1 2 4 3

  

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องอาหารจัดจ้าน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานงานมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 ประกอบด้วย นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนายวิริยะ สุมาลย์กันต์ นายช่างโยธา 7 ว. สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียนอายุราชการในปีนี้

ประชุมสภาอบจ.ราชบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2558สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559

2 3 4 5

ประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย   เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 และวาระที่3)  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่1)  มีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2558 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบทั้งสองเรื่องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ.

อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

2.2 2.6 2.1 2.3 2.4 2.5

อบจ.ราชบุรี สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง มูลค่า 830,000 บาท โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง มีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมมะลิไทยเหนือ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสมาน โล่สวัสดิ์กุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมพิธีมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

อบจ.ราชบุรีจัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2558

1 3 5 4

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อไป โดยมีนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีหน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารราบที่ 19 (ทัพพระยาเสือ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 153 คน อบรม ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดนบ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน

1 2 3 4 5 6

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน (การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนไทย) ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีส.อบจ.ราชบุรี นายกสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยมีทีมงานวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้เข้ารับการอบรม

อบจ.ราชบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยว

1 3 2 4 5 6 7 8

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดสวนน้ำ The resort @ สวนผึ้ง ณ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนายสมชาย กมลพันธ์ทิพย์ ประธานกรรมการและผู้จัดการ The resort @ สวนผึ้ง พร้อมครอบครัวให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตของดารา นักร้อง นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย ให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมสวนน้ำในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก มีนางวลัยลักษณ์ ทรัพย์คีรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่พลอย พร้อมคณะกรรมการสโมสรฯ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีต ส.อบจ.ราชบุรี พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กท่าไม้ ผู้กำกับ สภ.สวนผึ้ง นายสวัสดิ์ จังพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม นายก อบต.สวนผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสวนน้ำ The resort @ สวนผึ้ง ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์”ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 1 2 3

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐตามเจตนารมณ์ โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ในที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 โดยมีผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีดังกล่าว