อบจ.ราชบุรีสนับสนุนการจัดงาน”มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติปี2558″

1 2 3 5 6 7

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรีสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558” โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ฯ และวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที อีกทั้งมีการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี สถานศึกษา ฯ ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ได้แก่ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

 

ข่าวมุฑิตาจิตข้าราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรีปี2558

1 2 4 3

  

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องอาหารจัดจ้าน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานงานมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 ประกอบด้วย นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนายวิริยะ สุมาลย์กันต์ นายช่างโยธา 7 ว. สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียนอายุราชการในปีนี้

ประชุมสภาอบจ.ราชบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2558สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559

2 3 4 5

ประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย   เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 และวาระที่3)  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่1)  มีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2558 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเห็นชอบทั้งสองเรื่องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ.

อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

2.2 2.6 2.1 2.3 2.4 2.5

อบจ.ราชบุรี สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง มูลค่า 830,000 บาท โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง มีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมมะลิไทยเหนือ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสมาน โล่สวัสดิ์กุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมพิธีมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง