อบจ.ราชบุรีจัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ2559เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 3 2 5 6 7

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ได้พัฒนาองค์ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน มีนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด มีนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ให้การต้อนรับ มีเยาวชนจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปภัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กว่า 130 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปภัมภ์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลือกจังหวัดราชบุรีในการจัดทำโครงการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

1 2

DSC_00743 5 6

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เดินทางมาขอรับข้อมูลและปัญหาเบื้องต้นของจังหวัดราชบุรีและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร จงวิศาล รองคณบดี ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าคณะ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหารวมทั้งความต้องการข้อมูลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธี”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี2558

3 1 2 4 5

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี  2558 โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีลงนามMOUการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPราชบุรี

1 4 2 3

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว โดยมีนายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์ นายก อบต.วัดแก้ว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออก โดยมีนายประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออกร่วมลงนามในครั้งนี้ มีปลัด อบจ.ราชบุรี ปลัด อบต.วัดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์และสื่อมวลชนร่วมเป็นพยาน ในพิธีดังกล่าว โดยบันทึกตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี และเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดราชบุรีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต่อไป