อบจ.ราชบุรี ต้อนรับคณะอัยการพิเศษ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

003 002 005 004

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ นายชยันต์  ศุกระสร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภาค 7 และคณะ ในการมาตรวจเยี่ยม ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อบจ.ราชบุรี และให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อบจ.ราชบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนต่อไป

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ2559เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 3 2 5 6 7

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ได้พัฒนาองค์ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน มีนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด มีนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ให้การต้อนรับ มีเยาวชนจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปภัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กว่า 130 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปภัมภ์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี8ชาติพันธุ์ราชบุรีถวายความจงรักภักดีในหลวงแผ่นดิน

1 2 3 4 5

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโครงการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา ศิปลวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม สืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  “8ชาติพันธุ์ราชบุรี ถวายความจงรักภักดี ในหลวงแผ่นดิน” มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี โดยอบจ.ราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ กว่า 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนให้กับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 8 ชาติพันธุ์ ได้ดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรีให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลือกจังหวัดราชบุรีในการจัดทำโครงการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

1 2

DSC_00743 5 6

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เดินทางมาขอรับข้อมูลและปัญหาเบื้องต้นของจังหวัดราชบุรีและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร จงวิศาล รองคณบดี ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าคณะ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหารวมทั้งความต้องการข้อมูลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธี”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี2558

3 1 2 4 5

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี  2558 โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีลงนามMOUการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPราชบุรี

1 4 2 3

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว โดยมีนายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์ นายก อบต.วัดแก้ว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออก โดยมีนายประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออกร่วมลงนามในครั้งนี้ มีปลัด อบจ.ราชบุรี ปลัด อบต.วัดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์และสื่อมวลชนร่วมเป็นพยาน ในพิธีดังกล่าว โดยบันทึกตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี และเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดราชบุรีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต่อไป