อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2 4 1 3 5 8

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม มีนายวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ผู้แทนเกษตรอำเภอบ้านโป่ง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์   อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี  นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี    รองนายก อบจ.ราชบุรี  สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในภาวะฝนแล้ง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานโครงการชลประทานราชบุรี และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 200 คน มีการอบรม 1 วัน แล้วเดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงรายและพะเยา เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกร เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง   ให้กับชุมชนต่อไป

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย) รุ่นที่4 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สวนผึ้ง

1 2 7 6 8 4 5

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต้นกล้าประชาธิไตย) รุ่นที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสอง (บ้านบ่อหวี)  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนางภรมน นรการกุมพล ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.สวนผึ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสอง (บ้านบ่อหวี)  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ผู้บริหาร อบต.ตะนาวศรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ เจ้าหน้าที่จากค่ายทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ และคณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งพิธีเปิดโครงการในวันนี้ มีการแสดงของเด็กนักเรียนชาวกระเหรี่ยง จากโรงเรียนกลุ่มนักเข่าวหญิงสอง (บ้านบ่อหวี) จำนวน 2 ชุด โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

รองนายก อบจ.ราชบุรี เปิดโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2

4 1 2 5 6 3

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต้นกล้าประชาธิไตย) รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำพระ ต.บ้านคา อ.บ้านคา          จ.ราชบุรี โดยมีนายเฉลิม พิริยะไวท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ฯ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพระเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน มีนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย ส.อบจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านลำพระ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย) จำนวน 6 รุ่น

5 2 61 4 3

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย) รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี       โดยมีนายเฉลิม พิริยะไวท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับเยาวชน มีเยาวชนจากโรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดแก้ว โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน และโรงเรียนวัดทำนบ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์ นายก อบต.วัดแก้ว สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งคณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

อบจ.ราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558

7 2 1 5 3 8 4

6

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558     โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี    เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย   ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีประธานจัดงาน ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักวันคนพิการสากล ปี 2558 คือ การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ การรวมคนพิการที่ไม่เห็นโดยประจักษ์ เช่น ด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา  ภายในงานดังกล่าวมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารฯ อบจ.ราชบุรี สมาชิกฯ  องค์กรภาครัฐและเอกชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งสนับสนุนของขวัญของรางวัลและมอบรถเข็นคนพิการและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการภายในงานดังกล่าว  นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ จำนวน 20 ราย โดยมีผู้พิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรีในปีนี้กว่า 1,300 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซี่ยม      จังหวัดราชบุรี.

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

5 3 1 2 4 8 7

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วยนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

อบจ.ราชบุรีร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

1 2 6 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี ได้นำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (Bike for DAD) ในเส้นทางสิริมงคลที่ต้องผ่านจุดสำคัญทางโบราณสถานและเกี่ยวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 9 จุด โดย อบจ.ราชบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเชิงเขาแก่นจันทน์ เพื่อเป็นจุดพักรถจักรยานกิจกรรมดังกล่าวและจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ     สำหรับระยะทางการปั่นเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1.อาคารสโมสรเสือป่า 2.ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 และอาคารเฉลิมราช 3.วัดเขาวัง 4.พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 5.สวนสาธารณจักรีอนุสรณ์สถาน (อุทยาน ร.1) 6.ถ้ำฤาษีเขางู 7.วัดอรัญญิกาวาส 8.ประตูเมืองเก่าราชบุรี และ 9. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีและสิ้นสุด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร มีประชาชนร่วมกิจกรรม   “ปั่นเพื่อพ่อ”ในครั้งนี้กว่า 8,000 คน

อบจ.ราชบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2558

DSC_0115 DSC_0130 DSC_0142 DSC_0199 DSC_0212 DSC_0248 DSC_0353 DSC_0526 12307353_1053311718036783_3596287947460091752_o DSC_0561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ  นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี ได้นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีและพิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเขาแก่นจันทน์ราชบุรีรับ”ปั่นเพื่อพ่อ”และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีต่อไป

12363260_787177344725634_2028815634646821671_o 12314680_787178344725534_884876885543803676_o 12341560_787177478058954_886106360533670158_n 12341149_787177568058945_84551859890952851_n 12357031_787178118058890_355465497692542481_o 12345475_787177514725617_5118793019598830871_n 12347971_787177638058938_5824107856640191342_n 12363005_787178061392229_3093890245240328958_o 12370711_787178261392209_8447223397214257905_o 12341425_787177591392276_3261050138863117714_n

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่าตามที่จังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ อบจ.ราชบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเชิงเขาแก่นจันทน์ เพื่อเป็นจุดพักรถโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (Bike for DAD) ในเส้นทางสิริมงคลที่ต้องผ่านจุดสำคัญทางโบราณสถานและเกี่ยวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 9 จุด ที่มีระยะทางปั่น 29 กิโลเมตร โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยอบจ.ราชบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเชิงเขาแก่นจันทน์เสร็จเรียบร้อย ประกอบด้วย จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งไฟต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ ปรับปรุงน้ำพุขนาดใหญ่ ปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับหลากสีสัน พร้อมจัดทำจุดแลนมาร์คเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ติดถนนเพชรเกษม นักท่องเที่ยวสามารถมาแวะพักผ่อนหรือขึ้นไปสักการะองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อปี 2511 ได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

นายกวันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะประดับไฟไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชมความสวยงามบริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเชิงเขาแก่นจันทน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี”8ชาติพันธุ์ราชบุรีถวายความจงรักภักดีในหลวงของแผ่นดิน”

DSC_0484 DSC_0488 DSC_0480 DSC_0527 DSC_0532 DSC_0550 DSC_0503 DSC_0521

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ เวทีหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี “8ชาติพันธุ์ราชบุรี ถวายความจงรักภักดีในหลวงของแผ่นดิน” ประจำปี 2558 มีนายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมและเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณของ อบจ.ราชบุรีจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 8 ชาติพันธุ์ ได้ดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี อีกทั้งเพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีทั้ง 8 ชาติพันธุ์ได้พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ของตน ให้คงอยู่สืบไป มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมบูทกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 8 ชาติพันธุ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี