อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน(ค่ายอนุรักษ์พลังงาน และการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน)

0

2 3 5 6 4 7

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน (ค่ายอนุรักษ์พลังงาน และการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559          ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้เห็นคุณค่าการรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อให้   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า มีนายกสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  มีแกนนำประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม  เข้ารับการอบรม 2 รุ่นฯ ละ  60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน  คือรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6 2 3 5 11 7

089 10

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4    นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวนกว่า 60 คน มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ มีอัยการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  มีการบรรยายให้ความรู้ใน              หัวข้อเรื่อง      “บทบาทและภารกิจของศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน”       โดยพ.ต.ท. สิงห์ ปานะชา รองอัยการจังหวัด สคชจ.ราชบุรี นายสินชัย   ทรัพย์เย็น นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว พร้อมแนะนำศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่ได้จัดตั้งขึ้น  เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา จนได้รับรางวัลศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนดีเด่นระดับภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา จากนั้นได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯอบจ.ราชบุรี และสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี

10 6 7 8 5 3 1

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ศาลาจักรี   (บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1)  หมู่ที่ 2 ต.ดอนตะโก   อ.เมือง จ.ราชบุรี                 นายธวัช     สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการ  ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดราชบุรี  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้รู้จัก โดยภายในงานได้มีพิธีมอบธงเจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดราชบุรีครั้งต่อไปให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดราชบุรีครั้งต่อไป วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

1 2 3 4 5 6 7

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี   ณ  โรงยิมเนเซียมราชบุรี          มีนายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนี้ด้วย มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีมากกว่า 1,000 คน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน “ยุทธหัตถี”“วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2 3 5 4 6 7

นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559    มีนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรีมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

1 12 2 3 4 5 7 11 9 10 6

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลกองช่าง อบจ.ราชบุรี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรื  มีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 พร้อมจับสลากมอบของขวัญให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ มีนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ  และนายสม  เอี้ยวสุวรรณ รองนายกอบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ราชบรี  นายสมคิด  อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำทีม ส.อบจ.ราชบุรี ร่วมกล่าวอวยพรและมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นเป็นกันเอง

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

1 2 3 5 7 6 9 10 11 14 12 13

เมื่อวันที่ 7- 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา    ณ   โรงแรมหัวหินแกรนด์  แอนด์ พลาซ่า  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์                   นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ การติดตามและประเมินผล และการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกจัดระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559 , รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2559 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวกว่า 500 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

DSCF56871 2 3 7 4 5 9 6 8DSCF5720DSCF5751

 

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูล อุปถัมป์) ซึ่งเป็นโรงเรียนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนายอรรถพล พระลักษณ์  สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ  นายสม  เอี้ยวสุวรรณ  รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ อบจ.ราชบุรี  นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัด อบจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี และโรงเรียนเบญจมาราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการ “วัยสวย วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”

2 1 5 6

47

 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ“วัยสวย วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้หมดไป มีหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะครู อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

2 4 5 3 6 8 7 1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวต้อนรับในกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม.แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มี นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีและในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ภายในงานมีการออกบูทจากหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก การบริหารจัดการขยะ การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีกิจกรรมตอบปัญหา มีการเสวนาเรื่อง “ทสม.กับการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก” มีการบรรยายและสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้ดินเดือน และการมอบรางวัล ทสม.ดีเด่น ด้านต่างๆ ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับจังหวัด