องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1

DSC_00582 3 4 5

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4                  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาระกิจและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี     กับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย    วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ชั้นปีที่ 2 ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จำนวน 22 รูป   ซึ่งมาศึกษาดูงานในราย  วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์กร  ซึ่งนำคณะโดย ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุ่น มีนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์         ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับและพูดคุยตอบข้อซักถามต่าง ๆ  มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน รุ่นที่2

7 DSC_0001 1 3 5 DSC_0040

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน (ค่ายอนุรักษ์พลังงาน และการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อ ให้เห็นคุณค่าการรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า มีนายกสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  มีแกนนำประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอำเภออำเภอโพธาราม  กว่า  60 คน โดยใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559

1 3 4 6 9 10

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 จัดโดยจังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่าง จังหวัดทหารบกราชบุรี และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต รองเจ้ากรมการทหารช่าง พลตรีชวลิต  พงษ์พิทักษ์            ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ส่วนราชการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และพิธีทางศาสนา เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกและเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทย
ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกนอกประจำการที่สังกัดในสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี และราชบุรี รวม 14,301 คน ทั้งนี้               “วันทหารผ่านศึก” ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 23 เขต ทั่วประเทศ ภายใต้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการตลอดจน พลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศตามแนวชายแดนถือเป็นภารกิจหลักอันสำคัญยิ่ง