อบจ.ราชบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2559

1 2 12 7 4 3 6 8 5 9 11

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 อบจ.ราชบุรีจัดประชุมสัมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อระดมดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาดังกล่าว นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีรองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชกาภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชมสัมนาฯ โดยมีทีมวิทยากรจากประชาคมจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี มอบชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและเงินอุดหนุนให้กับ ศอ.ปส.จ.รบ.

1 2 3 4 5 6

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี        นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 60,000 ชุด จากนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศพส.จ.รบ.) เดิม สำหรับชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทาง (ศพส.จ.รบ.)ได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรการกดดันผู้ค้ายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่และแหล่งชุมชนอีกต่อไป โดยแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าว

อบจ.ราชบุรี จัดงานสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหาร ฯ อบจ.ราชบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559

1 2 7 3 5

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี และนายสุพรชัย    จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัด อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ฯ อบจ.ราชบุรี เนื่องในว้นสงกรานต์ ประจำปี 2559 ประกอบด้วย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ,นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายก ฯ เลขานายก อบจ.ราชบุรี ณ บริเวณหน้าห้องนายก อบจ.ราชบุรี

 

 

อบจ.ราชบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ประจำปี 2559

6 1 5 3 4 7

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ บริเวณวิหารจัตุรมุขเขาแก่นจันทน์ อ.เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ประจำปี 2559 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ พร้อมทั้งประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ในงานดังกล่าวมีพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) พิธีสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับความสำคัญขององค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรีเมื่อปี 2511 ให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดราชบุรี  โดยประดิษฐานไว้ ณ วิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์   ทั่วประเทศมีองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ทั้งหมด 4 องค์ด้วยกัน ประดิษฐานไว้ ณ สี่มุมเมืองของประเทศ ประกอบด้วย ทิศเหนือประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดลำปาง ทิศตะวันออก ประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดสระบุรี ทิศใต้ประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดพัทลุง และ ทิศตะวันตกประดิษฐานไว้ ณ วิหารจัตุรมุขบนยอดเขาแก่นจันทน์ จังหวัดราชบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  โดยมีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสักการะบูชา  เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก  ทุกปี ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี.

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1 2 5

DSC_00864

7

เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงเขาแก่นจันทน์  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                       นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559  โดยมี  นายสุรพล แสวงศักดิ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

 

อบจ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพอดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง

1 2 3 4 6 7 5

อบจ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพพระครูสิริคณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนองและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ วัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการพนักงานจ้างในสังกัด ฯ และครอบครัวสินสมุทร ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพในงานดังกล่าวด้วย