อบจ.ราชบุรี MOU ไข้เลือดออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 3 2 4 5

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  จังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ปลัดจังหวัดราชบุรี จากที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี  นายสมเอี้ยว สุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี ผู้แทน นายก อบจ.ราชบุรี  นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี     นายยุทธพล พลชัย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต1  และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นพยาน

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

1 2 3 4 5 DSC_0011 6 7

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

 

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

1 2 3 4 7 6 5

8

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ประจำปีงบประมาณ  2559    ครั้งที่  2         มีนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี / ข้าราชการครู ในสังกัดฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ และสามารถจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ และข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น กว่า 100 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันแรกบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฏีของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวันที่สอง เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยแยกเป็นกลุ่มย่อยตามสายงานที่ทำ    (work shop) โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม

อบจ.ราชบุรี ร่วมกับสมาคมเทควันโดจังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันเทควันโดราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่6 ประจำปี 2559

2 1 3 7 5 4 6

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 นายพงษ์ศักด์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเทควันโด ราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีสจ.อรรถพล พระลักษณ์ ประธานสมาคมกีฬาเทควันโด จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเทควันโดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสจ.สุธีร์           เล้าศศิวัฒนพงษ์   รองประธานสมาคมกีฬา เทควันโดจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยสมาคมเทควันโดจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมาเป็นประจำทุกปี มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 500 คน มีพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมการชมและเชียร์แข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.