อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่1

3 1 2 6 4 5

7

 

อบจ.ราชบุรี  จัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  มีนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว นางรศริน    ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว     มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ มีนางอำภา คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ประจำปี 2559

1 7 2 4 5 6

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมป์) โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 เขตอำเภอปากท่อ เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 500 คน โดยอบจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รุ่น รวม 2,224 คน

อบจ.ราชบุรี MOU ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

6 7 1 2 4 5

อบจ.ราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีด้วยการจัดทำโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือกลุ่มเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี และนายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดอบจ.ราชบุรี และนางอำภา คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ลงนามร่วมกัน โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี ส.อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ พร้อมทั้งผู้พิพากษาสมทบจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมาย ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 “ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3 7 1 2 4 5 6

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 นายสมคิด    อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 13 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน เดินทางมาดูงานเรื่อง   “การดำเนินงานของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีให้แก่ประชาชนของสำนักงานอัยการจังหวัดราชุบรี และศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ”  มีนายสม     เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายชยันต์  ศุกระศร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 สจ.ยุทธศักดิ์ เจริญทรง รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี ปลัด อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ   โดยมี    ร้อยตำรวจเอก         พิริยะ ณ บางช้าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีราชบุรี เป็นผู้บรรยายในเรื่องดังกล่าว จากนั้นคณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์คุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายฯ ทั้ง 2 แห่ง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี 2559

1 2 3 4 5 6 7 8

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน” (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 พร้อมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก   มี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว มีนายบุญฤทธิ์ โจสรรนุสนธิ์ นายก อบต.แพงพวยพร้อมคณะ ฯ นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันทสี่ 20 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยาให้การต้อนรับ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีเยาวชนจากโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมโครงการดังกล่าว กว่า 200 คน พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียน

อบจ.ราชบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

2 3 1 8 6 7 4 5

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย    นายสม    เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 57/3 จากสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเมือง รวมทั้งรูปแบบและวิธีการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัด อบจ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 อบจ.ราชบุรี โดยมี   นายธีรพันธุ์ รื่นกลิ่นจันทร์ ผอ.โครงการ ฯ เป็นผู้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาศึกษาดูงานครั้งนี้

อบจ.ราชบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี

8 1.1 159 73 13

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมขบวนเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ได้จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการและพนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง มีทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการภาครัฐ- เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและตามต้นสังกัด พร้อมใจเดินเทิดพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมวีไอพี ที่ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พบกับทีมออลสตาร์จากไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย เต๋า (สมชาย) เข็มกลัด ดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 3 มีประชาชนให้ความสนใจ     ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ประจำปี 2559

63

24 5

นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 500 คน โดยอบจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รุ่นด้วยกัน

พิธีไหว้ครูโรงเรียน อบจ.รบ1ปี 2559

1 2 3 4 7 6 5

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2559 ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายอรรถพล   พระลักษณ์  ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.เมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.รบ.1 รองปลัด อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์ ร่วมพิธีดังกล่าว มีนางนงลักษณ์      ชิ้นปิ่นเกลียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่ศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ในวันดังกล่าว

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาผู้นำคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2 1 7 DSC_0313 4 5 68

อบจ.ราชบุรี  จัดโครงการพัฒนาผู้นำคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร “การซ่อมรักษาเครื่องช่วยความพิการ” ให้กับผู้พิการในจังหวัดราชบุรี  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว นางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะขององค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็ง  มี ส.อบจ.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว  วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีมาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม