อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2559

1 3 5 6 9 8 10

11

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี  รัตนารามิก  ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  และนายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัด อบจ.ราชบุรี  นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฏาคม 2559  โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในพิธีดังกล่าวประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล  ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี  พิธีถวายราชสดุดีและพิธีถวายพานพุ่มและเครื่องราชสักการะ  ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฏาคม 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

1 3

6 7

85

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฏาคม 2559        ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้    กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามต่อไป สำหรับสถานีขนส่งจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนภาระกิจจากสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555เป็นต้นมา

อบจ.ราชบุรีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม  เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นายสังสุวรรณ ประเสริฐโสภา รองประธานสภา อบจ.นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร

อบจ.ราชบุรีบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559

1 2 3 4

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

อบจ.ราชบุรี โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7 8 2 1 3 9 10 4 5 6

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี    9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา12 สิงหาคม 2559 ณ วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง พร้อมได้ช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายในวัดท้ายเมือง ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดห้องน้ำวัดร่วมกัน

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (การสานตะกร้าพลาสติก)

1 2 3 4 6 5

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (การสานตะกร้าพลาสติก) ประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ณ หอประชุมโรงเรียน อบจ.รบ.1    (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง มีนายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นายรัตนะ สนธิสะอาด รองประธานสภาฯ นายอรรถพล พระลักษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว   มีนางนงลักษณ์ ชิ้นปิ่นเกลียว ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ

อบจ.ราชบุรีจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

1 3 2 7 4 5 6

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2559 เวลา 10.00 น. นายพรเทพ จิรวัฒนาพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี     สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3              มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้เสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย

  • – เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  • – เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  • – เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จำนวน 3 โครงการ คือ 1. ค่าขยายท่อเมนประปา หมู่ที่6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบล      เกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 2. ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมและวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 3. ค่าปรับปรุงขายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่3 และหมู่ที่7 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
  • – เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แอล อีดี ของโรงเรียน อบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ขนาด 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง
  • – เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์
  • – เรื่อง  ขอความเห็นชอบส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

และในวาระอื่นๆ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  ได้ลาออกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ต่อจากนั้นนายพรเทพ จิรวัฒนาพันธ์ และนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง รองประธานสภา อบจ.ราชบุรีก็ได้ขอลาออกเช่นกัน   โดยในการประชุมสภาครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภา อบจ.ราชบุรี ผลการเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคนใหม่คือ นายจักรี    รัตนารามิก ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.บางแพได้รับเลือกให้ดำรงต่ำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายรัตนะ สนธิสะอาด  ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.โพธาราม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.ราชบุรี คนที่ 1 และนายสังข์สุวรรณ ประเสริฐโสภา  ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.ดำเนินสะดวกได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.ราชบุรี คนที่ 2

มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ วิศวกรและนายช่างโยธาที่รับผิดชอบประจำอำเภอทุกคน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ โดยพร้อมเพรียง

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 1 4 3 5 6

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ราชบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือ ประชาสงเคราะห์) อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.วัดเพลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือ ประชาสงเคราะห์) ให้การต้อนรับ

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ประจำปี 2559 รุ่นที่3

2 3 4 1 5

นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2559 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี มี สมาชิก ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียนจากโรงเรียน สายธรรมจันทร์เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 300 คน โดยอบจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รุ่นด้วยกัน

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์แม่กลอง ประจำปี 2559

2 1 4 75 3 6

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“รักษ์น้ำ รักษ์แม่กลอง ประจำปี 2559” มี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง และ     ลำคลองต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน มีนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยนายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกฯ ได้มอบต้นไม้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปปลูกไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำ และลำคลองต่างๆ ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อบจ.ราชบุรี