อบจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “Green for Mom รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

1 11 3 6 4 5 10 7 8 9 2

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ “Green for Mom รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ” ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี พลตำรวจโทณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุทธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

5 3 2 11 1 4 6 7 8 10 9

1314

12

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น. จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  85 รูปและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำแม่กลอง ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 และพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุเทียนชัยถวายพระพรชัย ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ นายสม           เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมใส่ชุดสีฟ้าเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2559

3 4 1 9 5 6 7 2

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2559 มีนางรศริน ไตรศุภโชค       หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการปราบปรามการทุตจริตคอร์รัปชั่น มีนายวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะครู-อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ทั้ง 5 ศูนย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักศึกษาภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม และวิทยากรจากกองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

อบจ.ราชบุรี MOU ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1 5 2 3 4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายไมตรี อินทุสูต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี กับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   นายวันชัย          ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามในครั้งนี้ มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

6 5 103 2 1 47

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานโครงการ ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยวัดนาหนอง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา12  สิงหาคม  2559             ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี         นายจักรี รัตนรามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง โดยได้ช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประกอบด้วย ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด กวาดลานวัด ตัดหญ้าบริเวณรอบบันไดทางขึ้นเขาและทำความสะอาดห้องน้ำวัด

อบจ.ราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559 ให้กับโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปภัมภ์) สถานศึกษาในสังกัด

2 1 4 5 3

 

6

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) สถานศึกษาในสังกัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ    ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีนางนงลักษณ์ ชิ้นปิ้นเกลียว ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบโล่แม่ดีเด่นให้กับ นางนารินทร์ อรรถสิทธิ์      ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงปาริฉัตร อรรถสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) การแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2559

1 4 23 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จ    พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.จิติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพเนินพลู โรงเรียนวัดอัมพวันและโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวกว่า 170 คน มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู-อาจารย์ทั้ง 3 โรงเรียนร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดพเนินพลู อำเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ-ด้อยโอกาส-ถูกทอดทิ้ง

1.5 1.1 1.3 1.2 1.4 1.8

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับ ผู้สูงอายุ – ด้อยโอกาส – ถูกทอดทิ้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ บ้านพักคนชรา บ้านศิริวัฒนธรรม ตำบลดอนกรวย   อำเภอดำเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกอบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559

1 4 7 5 6 8

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด อโศกสกุล อดีตประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน“รพีราชบุรี 59” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีนายกลอน รักษา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมวางพวงมาลาในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 5

1.2 2.1 3 4 6 5

นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม           นักเรียน  นักศึกษา ด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิก ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 442 คน โดยอบจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รุ่น รวม 2,224 คน