อบจ.ราชบุรี เปิดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เชิงรุก ปี 2560 จำนวน 2 รุ่น

3 2 1 6 5 7 4

                         เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม) เชิงรุก ปี 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายก อบจ.ราชบุรี และ นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ  รองนายก อบจ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุม รุ่น 1 และ รุ่น 2 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัด รพ.สต./เทศบาล/โรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก สังกัด รพ.สต.และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 360  คน

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี  2552  โดย อบจ.ราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีละประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนให้กับ อสม. คนละ 600 บาท /เดือน โดยจังหวัดราชบุรีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งหมด 12,425 คน

 

อบจ.ราชบุรี ร่วมลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ

1 2 3 4 5 6

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ในพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”    โดยกลไกประชารัฐ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม ณ หอประชุมอาคารราชบุรีเกมส์  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2559  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียง

               สำหรับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกลไกประชารัฐ ทั้งนี้จะมีการแสดงพลัง “จุดไฟไล่คนโกง โดยการเปิดไฟโทรศัพท์มือถือพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อไล่คนโกง

นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกนกยูงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

0 52 3 4 6 8 9 10

                 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี “ดอกนกยูงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกสี มีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการประสานความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน        ซึ่งประกอบด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และโรงเรียนนารีวิทยา โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6 -9 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี แบ่งการแข่งขันกีฬาเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีเขียว สีชมพู สีแดง สีเหลือง มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน ฟุตซอล(ช) ,บาสเกตบอล(ช,ญ),แชร์บอล(ช,ญ) เปตอง(ช,ญ),ปิงปอง(ช,ญ),กระโดดเชือก(ช,ญ) ชักเย่อ(ช,ญ) , กรีฑา(ช,ญ) กีฬาและกรีฑาอนุบาล มีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี MOU ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

2 1 3 4 5

        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีและหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้       จำนวน 21 หน่วยงาน โดยมีบาทหลวง จำเนียร จิตเสรีวงศ๋ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและนายมนัส วงศ์ประดู่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ให้การต้อนรับ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องจากทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในการส่งนักนักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงานกับหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ โดยผ่านการอบรม หรือทำการจัดโครงการต่างๆ มาโดยตลอด

อบจ.ราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 2 3 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่ 1) ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ชั้น 3 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้เสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย

เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 1)

1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 665,153,160 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

 1. แผนงานบริหารทั่วไป                            120,467,080          บาท
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน               18,500,000           บาท
 3. แผนงานการศึกษา                                  23,844,690           บาท
 4. แผนงานสาธารณสุข                               94,898,600           บาท
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์                             1,564,600           บาท
 6. แผนงานเคหะและชุมชน                          30,826,000           บาท
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             30,728,450          บาท
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    29,512,200          บาท
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             259,580,200          บาท
 10. แผนงานการเกษตร                                  5,000,000          บาท
 11. แผนงานงบกลาง                                   50,231,340           บาท
 12. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ตามแผนงานการพาณิชย์

จำนวน 2,913,500 บาท

มีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ วิศวกรและนายช่างโยธาที่รับผิดชอบประจำอำเภอทุกคน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  โดยมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่1) ตามที่ผู้บริหารเสนอ

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1 3 2 4 8 7 69 5

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ข้าราชการในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และอาจารย์อธิศพัฒน์ วรรสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร มีการออกบูทนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ระดับหมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 1,000 คน จัดโดย อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559

3 2 1 5 6 10 7 4 11 9 8

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559  นายวันชัย             ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในสังกัด อบจ.ราชบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในงานดังกล่าวประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดชุดรีไซเคิล และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง” ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม“ โดยคณะวิทยากรพระมหาธนเดช จากวัดเขานกกระจิบ สำหรับโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรดังกล่าวกว่า 1,000 คน