อบจ.ราชบุรีจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รุ่น

1 1 3 2 3 2

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี มีผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ส่วนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ อ.วัดเพลง โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ได้พัฒนาองค์ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน         มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีเยาวชนจากโรงเรียนแคทรายวิทยาและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 300 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน และ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 

อบจ.ราชบุรี ดูงานการจัดการขยะแบบครบวงจร

1 3 4 5 6 7 

                นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วย นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.ปรียาภัทร์ สมใจ ผู้จัดการบ่อฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) พร้อมคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้การต้อนรับและนำคณะ ฯ ศึกษาดูงานโรงจัดการขยะแบบครบวงจรสถานที่จริง  เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559

อบจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

3 1 2 4 5 6 7 8

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วย นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ประกอบด้วย กิจกรรมทำดีด้วยวาจา ได้แก่ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี และทำดีด้วยกาย ทำดีด้วยใจ นอกจากนี้ นายก อบจ.ราชบุรี ยังได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ (กิจกรรมช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล) โดยสั่งซื้อข้าวจำนวน 10 ตัน จากเกษตรกร ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยมีนายสุรพ แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

อบจ.ราชบุรี จัดฝึกอบรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี

17 2 3 4 5

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกจัดวันที่ 14-16 พฤศจิกายน และรุ่นที่2 จัดวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559     นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป มีผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ปลัด, รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวกว่า 500 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีและจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

4

2 3 5 1 6

อบจ.ราชบุรี โดยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชุรี นำสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”             มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี                    

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”  และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น       “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่อชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป  มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย ฯ อย่างพร้อมเพรียง

 

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง

2 1 3 4 5

 

 

                อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง  มีนายสม  เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ และพนักงานในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ร่วมเดินทาง มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน นำพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี  จำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นกลุ่มแรก  ที่จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในขบวนรถทุกคันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถ ชี้แจงขั้นตอนในการเดินทาง และดูแลด้านสุขภาพ ตลอดจนตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559   ณ บริเวณภายในพื้นที่ บริษัทประกิตมอเตอร์เซลล์ จำกัด ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3 1 2 5 4 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4   นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ในหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น  (ปลัด/รองปลัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  รุ่นที่ 85/2 จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีนางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว   มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

อบจ.ราชบุรี มอบสารเคมีกำจัดยุงให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

1 3 6 54

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณ ปี 2559 จำนวนกว่า 5 ล้านบาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบสารเคมีกำจัดยุงลาย นายนรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปให้กับสาธารณสุขอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรี  มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  อบจ.ราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ

3 6 2 4 1 5

อบจ.ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นำผู้บริหาร สมาชิก ฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ สนามกีฬาหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนำประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ทุกหมู่เหล่าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช