อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) ประจำปี พ.ศ.2561

อบจ.ราชบุรีร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำหมู่บ้าน (อพม.) ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี โดยมี    นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิด รุ่นที่ 2 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฎิบัติงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  มีนางสาวฉัตรสุดา รอบคอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน แบ่งการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 อำเภอ รุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561    มีอำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอบางแพ โดยมีทีมวิทยากรจากอบจ.ราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กล่องยูเอชที รีไซเคิล)

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กล่องเครื่องดื่มยูเอชที รีไซเคิล) ประจำปี 2561  มีนางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ขยะจากกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีถูกทิ้งเป็นขยะสูงถึง 80,000 ตันต่อปี รวมถึงขยะประเภทอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายดังนั้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องของประชาชน นักเรียน เยาวชนและทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยอบจ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการกล่องUHT (โครงการกล่องวิเศษ)  มีคุณกรแก้ว เทียนศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกล่องUHT รับมอบกล่องUHTจากนักเรียนโรงเรียนอบจ.รบ 1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปภัมป์)  โดยกล่องที่ได้จะนำไปรีไซเคิลเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กระเป๋า โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และหลังคาบ้านเป็นต้น โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทกล่องวิเศษมาให้ความรู้ในการรีไซเคิลกล่องUHTดังกล่าวแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาเนื่องใน  วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี ,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี จักรชัย  โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  ส่วนราชการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ พิธีทางศาสนา พิธีสวนสนามของเหล่าทหารกล้าทหารผ่านศึก และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแด่ทหารผ่านศึกจำนวน 12 ราย

สำหรับ “วันทหารผ่านศึก” ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 23 เขต ทั่วประเทศ ภายใต้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศตามแนวชายแดนถือเป็นภารกิจหลักอันสำคัญยิ่ง  ดังนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย  สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์   เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ ซึ่งวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่ว ปรากฏต่อสายตาชาวโลก นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว  ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญและเสียสละ เพราะดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ปีพ.ศ.2511 เป็นต้นมา เพราะเหล่าทหารกล้าที่ทำให้พวกเราชาวไทยมีอธิปไตย มีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่9

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 9  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 84 คน มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภา ฯ  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ มีนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี                          มีนางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง  สำหรับวันดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน  “ยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ“วันกองทัพไทย”

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561  โดยนางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว  อย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ที่ลงลายมือชื่อร่วมกัน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  โดยกำหนด    จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น มีครอบครัวเข้ารับการอบรม จำนวน 25 ครอบรัว มีนายณรงค์ พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้พิพากษาศาลสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมฯ โดยมีทีมวิทยากรจากค่ายวาสนาดีแคมป์มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี        เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการ     กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   มี หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอำเภอโพธาราม  เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน โดยใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 วัน  ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

นายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนางนงลักษณ์ ชิ้นปิ่นเกลียว ผู้อำนวยการโรงเรียน  อบจ.รบ.1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีสนามโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากผู้บริหารอบบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 256 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยา อ.เมือง  จ.ราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 97 คน โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยาวชนในเรื่อง โรคเอดส์  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม  มีนายศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา ให้การต้อนรับ มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี บรรยายให้ความรู้จัดเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่น ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้น