อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะ               ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน  ในพิธี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภา อบจ.ราชบุรี และสมาชิกฯให้การต้อนรับ  มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าสำนักงาน อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ   นางรศริน ไตรศุภโชค    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   มีความรู้ในการอพยพหนีไฟ ความรู้ในการดับเพลง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 120 คน จัดการอบรม ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 มีทีมวิทยากรจากอบต.เขาขลุงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตคนได้รับบาดเจ็บ    การทำCPR การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ .

 

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว     นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรการสตรีจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความสามัคคีของสตรีในทุกระดับ รวมทั้งให้สตรีได้รับความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแกนนำในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับจาก 10 อำเภอ รวม 2,000 คน โดยมีกิจกรรม การมอบโล่รางวัลแก่สตรีดีเด่นจังหวัดราชบุรี การแสดงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนอาชีพของสตรี 10 อำเภอและการสาธิตอาชีพสตรี การแสดงประกอบบทเพลงของสตรีจังหวัดราชบุรี จากทุกอำเภอ งบประมาณดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี