อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ มีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามให้การต้อนรับ มีประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้น เช่นการบริโภคอาหาร การใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและอาจเกิดการพิการได้ สถิติผู้พิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน 22,213 ราย เนื่องจากต้องมีผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเหล่านี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโพธาราม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น แกนนำอาสาสมัครดูแลผู้พิการ รพ.สต./ศสม.แห่งละ 3 คน มีทั้งหมด 30 หน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 100 คน มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระสี่มุมเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2511 เป็นต้นมา และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีนายวันชัย   ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณวิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ          (พระสี่มุมเมือง) พิธีสรงน้ำพระสงฆ์และ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงเขาแก่นจันทน์  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ  รองปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร     ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์    จักรีวงศ์”  ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อำเภอเมืองราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมกันเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี ภายในงาน เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ 1     ที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงเคยรับราชการในตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี”เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

โดยในงานได้ใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีเก่า และมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปี โดยตกแต่งแบบย้อนยุค ประดับไฟโดยรอบ พร้อมเชิญชวนส่วนราชการ และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุคหรือเสื้อผ้าตามชาติพันธุ์ทั้ง 8 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และช่วงค่ำชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พระราชประวัติและพระวีรกรรมของรัชกาลที่ 1

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 256 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2521 เห็นชอบให้จัด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 ระดับจังหวัด จำนวน 11 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561