อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2561

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนในชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน  2561 ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้  วันที่สองเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซี่งเป็นหมู่บ้านโอทอปมาตั้งแต่ปี 2537 และปัจจุบันพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้และเปลี่ยนบ้านพักมาเป็นโฮมสเตย์  โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม  กว่า  100 คน

 

 

อบจ.ราชบุรีบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรรัชการที่ 10 เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2561   นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  นำคณะผู้บริหาร ฯ สมาชิก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร      28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบ   สมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดราชบุรี  มีนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ  โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  รวมถึงฝึกอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 5 รุ่น รวม 366 คน แต่ละรุ่นจะอบรมระยะเวลา 14 วัน 13 คืน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี กล่าวเปิดการอบรมโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเข้ารับการอบรม  กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 96 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ณ  วัดเขานกกระจิบ อ.เมือง ราชบุรี  บรรยายธรรมโดย  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฏหมายให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฏหมายให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2561  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฯมีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาฯพร้อมด้วยสมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 130 คน วิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักเรียนและครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 8 โดยมี   นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561    ณ ค่ายวาสนาดีแคมป์ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี มีผู้บริหารสถานศึกษาฯสมาชิกฯ    หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานคดีปกครอง และการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฏหมายแก่ประชาชน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานคดีปกครอง และการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฏหมายแก่ประชาชน รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 37 คน มีนางสาวอรุณศรี ภูวพาณิช อัยการ คสช.ราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าว มีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสินชัย ทรัพย์สิน นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับ “กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนั้นได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์ประเสริฐ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ประจำปี2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก   โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ    นายวรากุล หงส์เทียบ ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2561

 

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2561  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิด          โครงการฯ มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาฯพร้อมด้วยสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด มีนางสาวสายฝน ภานุมาศ ผอ.โรงเรียนบ้านคาให้การต้อนรับ