อบจ.ราชบุรีจัดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)ประจำปี พ.ศ.2561

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว      (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปี 2561  มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยได้ถูกทำลายเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ทำให้เกิดความผันแปรและความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด        มีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์   ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ หมู่4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีนายประทีป นทีทวีวัฒน์   นายอำเภอปากท่อให้การต้อนรับ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมโครงการดังกล่าว      กว่า 500 คน พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี มีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารฯ สมาชิก อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องข้าวระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ      สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกบูทนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีระดับหมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 1,000 คน จัดโดย อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี      เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา        พิธีลงนามถวายพระพร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วย นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  สิงหาคม  2561  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

 

อบจ.ราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์)จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1      (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุธี เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การมอบโล่แม่ดีเด่นปราจำปี 2561 และการแสดงของนักเรียน และการอ่านเรียงความเรื่อง “แม่ของฉัน”โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความและการประกวดร้องเพลง“แม่” ในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก.

อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ให้กับ CMO จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมคณะ ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทแอ็กโก คอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง) มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตลาดประชารัฐให้กับผู้เข้ารับการอบรม

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมคิด อโศกสกุล อดีตประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน “รพีราชบุรี 61” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีนายสรพงษ์ ตรีธนะ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี มีนายชยาวุธ จันทร      ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมวางพวงมาลาในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีไปรีไซเคิลทำกระเบื้องหลังคา ECO Roof เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย

วันที่3 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหารอบจ.ราชบุรี ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีจำนวนหนึ่งที่ไปขอรับบริจาคตามโรงเรียน ให้แก่ นางกรแก้ว เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคาผลิตภัณฑ์กระดาษและพลาสติก เพื่อเป็นการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  สำหรับโครงการนี้มีชื่อว่ากล่อง UHT รีไซเคิลได้ โดยได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ในช่วงแรกมี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 เพิ่มขยายอีก 4 จังหวัด หนึ่งในนั้นมี ราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มรวมประมาณ 600 ตัน เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งมองเห็นว่ากล่อง UHT นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้ทุกครัวเรือน ในทุกรูปแบบ เช่น นม น้ำผลไม้ กะทิ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานถึง 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561 ให้กับแกนนำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโคางการดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธารม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯคณะครู -อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

อบจ.ราชบุรีจัดทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

 

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และโครงการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   ณ บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

 

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก และ ปล่อย พันธ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง