การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรีโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ           มีคณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี           หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชนเช้าร่วมประชุม

 

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561   จำนวน 6 คน พร้อมต้อนรับ น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรีคนใหม่และร่วมสดงความยินดีกับรองปลัด อบจ.ราชบุรี ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์และปลัดอบจ.เพชรบุรี  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก  อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ รองปลัด อบจ.ราชบุรีทั้ ง 2 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารภัตตาคารลอยแก้ว อ.เมืองราชบุรีโดย  มี รองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภาฯสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561     มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย การแข็งขันกรีฑาอนุบาลครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน มีนักยุวกีฑาเข้าร่วมการแข็งขัน จำนวน 750 คน จากสถาบันการศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง สถานศึกษาสังกัดพื้นที่เขต1และเขต2 จำนวน 17 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง ทั้งชายและหญิง โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา 7 ประเภท ได้แก่ วิ่งระยะสั้น 40 เมตร 50 เมตร 60 เมตร วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ขว้างบอล และยืนกระโดดไกล  มีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

 

6 หน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอัยการ สหาวิชาชีพ และชุมชน ร่วมขจัดความรุนแรง  ต่อผู้หญิงและเด็กในการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอัยการจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี ตำรวจภูธรราชบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่อลวงในเด็กและสตรีทุกรูปแบบ มีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ มีเด็กและสตรี ในเขตอำเภอโพธารามเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน