อบจ.ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.ต.อ.ชาลี  สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงานการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองในการตระหนักถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนจากทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี อำเภอละ 10 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน มีวิทยากรจากฝ่ายนิติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562  โดยนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระสี่มุมเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2511 เป็นต้นมา และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป มีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์น้ำพระพุทธนิรโรคันตชัยวัฒน์จตุรทิศ มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกอบจ.ราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณวิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  (พระสี่มุมเมือง) พิธีสรงน้ำพระสงฆ์และ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

    เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงเขาแก่นจันทน์  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกออบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร    ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562  มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน แนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมถึงบุคคลในครอบครัวและแรงงานในสภาพปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ปีนี้จัดอบรมให้แก่อำเภอวัดเพลง  ผู้เข้ารับการอบรมมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  โรงพยาบาลราชบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี       จัดอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

วันที่
31 มีนาคม 256 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายชยาวุธ
จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ภายในพิธีได้นิมนต์พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี มาให้ศิลให้พร และประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี
แก่ข้าราชการผู้มาร่วมงาน 

มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2521 เห็นชอบให้จัด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัดรวมทั้งสิ้น
9 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562  ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีพ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ  นางรศริน ไตรศุภโชค     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   มีความรู้ในการอพยพหนีไฟ ความรู้ในการดับเพลง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน จัดการอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  มีทีมวิทยากรจากอบต.เขาขลุงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตคนได้รับบาดเจ็บการทำ     CPR การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ .

อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัด โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีพิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ที่ลงลายมือชื่อร่วมกัน      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและ   ลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  โดยกำหนด จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น มีครอบครัวเข้ารับการอบรม  จำนวน 25  ครอบครัว มีนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทและมอบเกียรติบัตให้กับ     ผู้ผ่านการอบรม  มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้พิพากษาศาลสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม ฯ   โดยมีทีมวิทยากรจากค่ายวาสนาดีแคมป์มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2562  ณ สนามโรงเรียน อบจ.รบ.1  (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์ป)    ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี  พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)  มีนายธนพนธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.รบ. (วัดห้วยปลาดุก  อนันตกูลอุปถัมภ์) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สีประกอบด้วย     สีแดง สีเหลือง และสีม่วง ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.รบ. 1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป