อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  โดยมี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562    มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายกอบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี  มีรองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภา อบจ.ราชบุรี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง       ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีชั้น 4  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม  2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่คนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยกันเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการที่มีความสามารถนำความรู้ไปขยายผลในหมู่คนพิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  มีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา คนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีฯ  กว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี