อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ได้อุดหนุนงบประมาณ ปี 2562 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  จำนวน 1,950,000 บาท จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง นำไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 17 (19) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรียังได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  นำไปติตตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทุกแห่ง  โดยได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม ในปี 2562  จำนวน 7,800,000 บาท และในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12,220,000 บาท โดยหวังว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่ ต่อไป