อบจ.ราชบุรีมอบชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย
กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อระบบหายใจ
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

                  อบจ.ราชบุรี ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี
พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ให้แก่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 6,487,000
บาท ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา
กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อระบบหายใจ ติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน
13 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานฝึกฝนร่างกาย
ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง .

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

    นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี            มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว  อย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว  อย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อบจ.ราชบุรีร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดราชบุรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 16 แห่ง (ที่จัดตั้งโดย อปท.)การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีเด่น การแสดงการวาดภาพของคนพิการ การมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ จำนวน 29 ราย การแสดงของเด็กออทิสติก การจัดนิทรรศการ  การให้บริการปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของคนพิการ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ  และการจับสลากมอบของขวัญ/ของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน  โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวกว่า 1,000 คน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มีชมรม ห้างร้าน บริษัทฯผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดราชบุรีสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับผู้พิการ