อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี      กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารงาน เพื่อเป็นแกนนำในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีของสตรี นำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด / อำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล สตรีอาสาพัฒนา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 140 คน จัดโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้โก่งธนูโมเดล จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง  จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                    นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารราชบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563  มีนางสุจินดา  พันธ์สาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน แนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมถึงบุคคลในครอบครัวและแรงงานในสภาพปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ปีนี้จัดอบรมให้แก่อำเภอจอมบึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี  สถานีตำรวจภูธรจอมบึง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  จัดอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี ,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงเขาแก่นจันทน์จังหวัดราชบุรี มีพลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  เป็นประธานในพิธี มีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีมีพื้นที่ในความรับผิดชอบให้การสงเคราะห์ทั้งหมด 4 จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกนอกประจำการ รวม 13,489 คน