อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอโพธาราม

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ

                 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ  มีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอวัดเพลง จำนวน 9,431 ชิ้น และอำเภอบางแพ จำนวน 38,198 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมประจำอำเภอวัดเพลงและอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา  มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น  โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 40,213 ชิ้น และอำเภอบ้านคา จำนวน 20,814 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมประจำอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอเมืองราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รับมอบ      มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า จำนวน 169,249 ชิ้น ให้กับอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอบ้านโป่ง มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานรับมอบ โดยมีนายอำเภอบ้านโป่ง สมาชิกวุฒิสภาอำเภอบ้านโป่ง สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ให้กับประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดราชบุรี 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากาก จำนวน 145,017 ชิ้น ให้กับอำเภอบ้านโป่งเป็นอำเภอแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี