อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  256 นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้พิการแก่แกนนำอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหน่วยงานให้ความสนใจร่วมดำเนินการ 2 อำเภอ คืออำเภอบ้านคา และอำเภอวัดเพลง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2  จำนวน 100 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  มีวิทยากรจากโรงพยาบาลวัดเพลงมาบรรยายให้ความรู้ ณ  ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  โดยนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563  ณ เรือนจำกลางราชบุรี กิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว  เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563   มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  256 พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี           เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้พิการแก่แกนนำอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหน่วยงานให้ความสนใจร่วมดำเนินการ 2 อำเภอ คืออำเภอบ้านคา และอำเภอวัดเพลง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1  จำนวน 70 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  มีวิทยากรจากโรงพยาบาลบบ้านคามาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่บุคลากรในสังกัด  มี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ นายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน              ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ    ของคนไทย ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างทั่วถึง และประชาชน สามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่มีหน้าที่ และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารจังหวัด บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของรัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นาง ภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ รวมจำนวน ๘๐ คน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ ส่งเสริม และสร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน อันก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4              นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  จำนวน 30 คน มีนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี    เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  นำคณะโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  มีนายเฉลิม วิริยะไวย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสองกิจการสภา อบจ.ราชบุรี นายธนพนธ์    แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว   มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโอกาสเฉลิมฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนเพชรเกษม    ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี   โดยมี  นายวันชัย    ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบรี และนายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี   นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563    มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง