อบจ.ราชบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระสี่มุมเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2511 เป็นต้นมา และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีนายวันชัย   ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณวิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ          (พระสี่มุมเมือง) พิธีสรงน้ำพระสงฆ์และ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

Leave a Reply