อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ มีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามให้การต้อนรับ มีประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้น เช่นการบริโภคอาหาร การใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและอาจเกิดการพิการได้ สถิติผู้พิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน 22,213 ราย เนื่องจากต้องมีผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเหล่านี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโพธาราม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น แกนนำอาสาสมัครดูแลผู้พิการ รพ.สต./ศสม.แห่งละ 3 คน มีทั้งหมด 30 หน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 100 คน มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน

Leave a Reply