องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานคดีปกครอง และการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฏหมายแก่ประชาชน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานคดีปกครอง และการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฏหมายแก่ประชาชน รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 37 คน มีนางสาวอรุณศรี ภูวพาณิช อัยการ คสช.ราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าว มีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสินชัย ทรัพย์สิน นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับ “กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนั้นได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

Leave a Reply