อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฏหมายให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฏหมายให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2561  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฯมีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาฯพร้อมด้วยสมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 130 คน วิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้

Leave a Reply