องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี กล่าวเปิดการอบรมโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเข้ารับการอบรม  กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 96 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ณ  วัดเขานกกระจิบ อ.เมือง ราชบุรี  บรรยายธรรมโดย  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

Leave a Reply