อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบ   สมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดราชบุรี  มีนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ  โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  รวมถึงฝึกอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 5 รุ่น รวม 366 คน แต่ละรุ่นจะอบรมระยะเวลา 14 วัน 13 คืน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ที่ 1

Leave a Reply