อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2561

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนในชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน  2561 ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้  วันที่สองเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซี่งเป็นหมู่บ้านโอทอปมาตั้งแต่ปี 2537 และปัจจุบันพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้และเปลี่ยนบ้านพักมาเป็นโฮมสเตย์  โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม  กว่า  100 คน

 

 

Leave a Reply