อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี มีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารฯ สมาชิก อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องข้าวระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ      สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกบูทนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีระดับหมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 1,000 คน จัดโดย อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

Leave a Reply