อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561     มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย การแข็งขันกรีฑาอนุบาลครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน มีนักยุวกีฑาเข้าร่วมการแข็งขัน จำนวน 750 คน จากสถาบันการศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง สถานศึกษาสังกัดพื้นที่เขต1และเขต2 จำนวน 17 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง ทั้งชายและหญิง โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา 7 ประเภท ได้แก่ วิ่งระยะสั้น 40 เมตร 50 เมตร 60 เมตร วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ขว้างบอล และยืนกระโดดไกล  มีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

 

Leave a Reply