อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม  2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่คนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยกันเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการที่มีความสามารถนำความรู้ไปขยายผลในหมู่คนพิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  มีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา คนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply