องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4  นางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กับคณะศึกษาดูงานจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 80 จำนวน 80  คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของการวางแผน มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

Leave a Reply