อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอเมืองราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รับมอบ      มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า จำนวน 169,249 ชิ้น ให้กับอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply