อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอดำเนินสะดวก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอดำเนินสะดวก โดยมีปลัดจังหวัดราชบุรีรับมอบ นายอำเภอดำเนินสะดวกและประธานรมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกให้การต้อนรับ มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว   
                                จังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดหาหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 78,687 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก      อ.ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply