องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4              นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  จำนวน 30 คน มีนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี    เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  นำคณะโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  มีนายเฉลิม วิริยะไวย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสองกิจการสภา อบจ.ราชบุรี นายธนพนธ์    แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว   มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

Leave a Reply