อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่บุคลากรในสังกัด  มี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ นายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน              ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ    ของคนไทย ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างทั่วถึง และประชาชน สามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่มีหน้าที่ และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารจังหวัด บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของรัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นาง ภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ รวมจำนวน ๘๐ คน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ ส่งเสริม และสร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน อันก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply