อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้กิจกรรมร่วมกันเป็นตัวสร้างเครือข่าย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง  มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยอำเภอจอมบึง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำผู้สูงอายุในเขตอำเภอจอมบึง 17 ชมรม จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน  ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง  จ.ราชบุรี

Leave a Reply