อบจ.ราชบุรีรับโล่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

DSC_0005

DSC_0007

                 อบจ.ราชบุรีรับโล่รางวัลผลการประเมินการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับดี  ตามบัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีนางสาวลาวัลย์  ศิริเกตุมณีรัตน์  ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12  เป็นประธานมอบ นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.ราชบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 2 หน่วยงานร่วมพิธีดังกล่าว

Leave a Reply