การจัดโครงการฑูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2557

3 4 5

2

 

                                                  นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายก อบจ.ราชบุรี  กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพของแม่น้ำลำคลองได้เปลี่ยนไป  สาเหตุก็เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  การพัฒนาเมือง  การเจริญเติบโตทางสังคม  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ที่ได้นำประโยชน์ของน้ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม  การใช้สารเคมีทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี  โดยไม่คำนึงถึงปัญหาหรือผลเสียที่จะเกิดตามมา  ดังจะเห็นได้จากแม่น้ำคูคลองหลายสายเริ่มเน่าเสีย  โดยเฉพาะอำเภอดำเนินสะดวกมีคูคลองจำนวนมาก  ประชาชนปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลอง  มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำติดอันดับโลก  ดังนั้น  การดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองให้สะอาด  จึงเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน  ทังภาครัฐ  เอกชน  ประชาชนและเยาวชนทีต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอย่างจริงจัง  เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตจนเกินแก้ไข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด  จึงได้จัดทำโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ  จำนวน  ๒  รุ่น  รุ่นละ  ๑  วัน  จัดขึ้นในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี และรุ่นที่  ๒  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสองรุ่น  ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น  ๓๕๐  คน  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกอบจ.ราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการรุ่นที่ ๑  และนายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ  รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิด  รุ่นที่ ๒  มีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  โดยให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมได้ลงเรือเก็บขยะในลำคลองดังกล่าวเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป .

Leave a Reply