A-อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540

1 753   42

 

                                             อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีโดยมีนายพงษ์ศักดิ์กิจประเสริฐรองนายอบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกอบจ.ราชบุรีร่วมพบปะพูดคุยและชี้แจงข่าวสารของอบจ.ราชบุรีให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีส.อบจ.ราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อบจ.ราชบุรีโดยมีวิทยากรจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

 

 

 

 

Leave a Reply