อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

    เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงเขาแก่นจันทน์  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกออบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร    ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562  มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน แนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมถึงบุคคลในครอบครัวและแรงงานในสภาพปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ปีนี้จัดอบรมให้แก่อำเภอวัดเพลง  ผู้เข้ารับการอบรมมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  โรงพยาบาลราชบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี       จัดอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

วันที่
31 มีนาคม 256 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายชยาวุธ
จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ภายในพิธีได้นิมนต์พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี มาให้ศิลให้พร และประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี
แก่ข้าราชการผู้มาร่วมงาน 

มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2521 เห็นชอบให้จัด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัดรวมทั้งสิ้น
9 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562  ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีพ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ  นางรศริน ไตรศุภโชค     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   มีความรู้ในการอพยพหนีไฟ ความรู้ในการดับเพลง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน จัดการอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  มีทีมวิทยากรจากอบต.เขาขลุงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตคนได้รับบาดเจ็บการทำ     CPR การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ .

อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัด โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีพิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ที่ลงลายมือชื่อร่วมกัน      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและ   ลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  โดยกำหนด จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น มีครอบครัวเข้ารับการอบรม  จำนวน 25  ครอบครัว มีนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทและมอบเกียรติบัตให้กับ     ผู้ผ่านการอบรม  มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้พิพากษาศาลสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม ฯ   โดยมีทีมวิทยากรจากค่ายวาสนาดีแคมป์มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2562  ณ สนามโรงเรียน อบจ.รบ.1  (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์ป)    ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี  พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)  มีนายธนพนธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.รบ. (วัดห้วยปลาดุก  อนันตกูลอุปถัมภ์) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สีประกอบด้วย     สีแดง สีเหลือง และสีม่วง ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.รบ. 1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  นายศักชัย พิศาลผล เลขานุการนายกอบจ.  และสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับลุงหมี ชายพิการ และบริจาคเงินสมทบทุนช่วยซื้ออุปกรณ์ให้ โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

……… เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อบจ.ราชบุรีโดยนางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัดอบจ.ราชบุรีร่วมต้อนรับ ลุงหมีชายพิการชาวพิษณุโลกและได้มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรในสังกัด อบจ.ราชบุรี จำนวน 8,370 บาท นายสาธิต จันทะรังสี หรือ ลุงหมีปั่นวีลแชร์จากเชียงใหม่-นราธิวาส ระดมทุนช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้ รพ.สงขลา, รพ.ปัตตานีและรพ.นราธิวาส

                      นายสาธิต จันทะรังสี อายุ 56 ปี หรือ ลุงหมี ชาวจังหวัดพิษณุโลก ชายพิการขาอ่อนแรง  ไม่สามารถเดินได้ ผู้ที่มุ่งมั่นปั่นวีลแชร์ระดมทุนนำเงินบริจาคของประชาชนช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ มาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2562 นี้ ลุงหมี มีกำหนดการ ปั่นรถวีลแชร์เชียงใหม่-นราธิวาส รับบริจาคเงินระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยโรงพยาบาลใต้ ประกอบด้วย รพ.สงขลา รพ.ปัตตานี และ รพ.นราธิวาส เป้าหมายจะสิ้นสุดที่โรงพยาบาลนราธิวาส สตาร์ตจากเชียงใหม่ 16 ก.พ. คาดถึงภาคใต้ ต้นเดือนพ.ค.นี้ โดยตั้งเป้าการรับบริจาคไว้ที่ 3 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมทำบุญกับลุงหมีได้ตามเส้นทาง หรือ โอนเงินเข้าสมทบ ทุนกับลุงหมีได้

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี ,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงเขาแก่นจันทน์จังหวัดราชบุรี มีพลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16         เป็นประธานในพิธี มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีมีพื้นที่ในความรับผิดชอบให้การสงเคราะห์ทั้งหมด 4 จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกนอกประจำการ รวม 13,489 คน