อบจ.ราชบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระสี่มุมเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2511 เป็นต้นมา และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีนายวันชัย   ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณวิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ          (พระสี่มุมเมือง) พิธีสรงน้ำพระสงฆ์และ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงเขาแก่นจันทน์  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ  รองปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร     ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์    จักรีวงศ์”  ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อำเภอเมืองราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมกันเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี ภายในงาน เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ 1     ที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงเคยรับราชการในตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี”เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

โดยในงานได้ใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีเก่า และมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปี โดยตกแต่งแบบย้อนยุค ประดับไฟโดยรอบ พร้อมเชิญชวนส่วนราชการ และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุคหรือเสื้อผ้าตามชาติพันธุ์ทั้ง 8 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และช่วงค่ำชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พระราชประวัติและพระวีรกรรมของรัชกาลที่ 1

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 256 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2521 เห็นชอบให้จัด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 ระดับจังหวัด จำนวน 11 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะ               ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน  ในพิธี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภา อบจ.ราชบุรี และสมาชิกฯให้การต้อนรับ  มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าสำนักงาน อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ   นางรศริน ไตรศุภโชค    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   มีความรู้ในการอพยพหนีไฟ ความรู้ในการดับเพลง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 120 คน จัดการอบรม ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 มีทีมวิทยากรจากอบต.เขาขลุงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตคนได้รับบาดเจ็บ    การทำCPR การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ .

 

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว     นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรการสตรีจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความสามัคคีของสตรีในทุกระดับ รวมทั้งให้สตรีได้รับความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแกนนำในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับจาก 10 อำเภอ รวม 2,000 คน โดยมีกิจกรรม การมอบโล่รางวัลแก่สตรีดีเด่นจังหวัดราชบุรี การแสดงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนอาชีพของสตรี 10 อำเภอและการสาธิตอาชีพสตรี การแสดงประกอบบทเพลงของสตรีจังหวัดราชบุรี จากทุกอำเภอ งบประมาณดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี

 

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) ประจำปี พ.ศ.2561

อบจ.ราชบุรีร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำหมู่บ้าน (อพม.) ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี โดยมี    นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิด รุ่นที่ 2 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฎิบัติงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  มีนางสาวฉัตรสุดา รอบคอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน แบ่งการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 อำเภอ รุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561    มีอำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอบางแพ โดยมีทีมวิทยากรจากอบจ.ราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กล่องยูเอชที รีไซเคิล)

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กล่องเครื่องดื่มยูเอชที รีไซเคิล) ประจำปี 2561  มีนางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ขยะจากกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีถูกทิ้งเป็นขยะสูงถึง 80,000 ตันต่อปี รวมถึงขยะประเภทอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายดังนั้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องของประชาชน นักเรียน เยาวชนและทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยอบจ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการกล่องUHT (โครงการกล่องวิเศษ)  มีคุณกรแก้ว เทียนศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกล่องUHT รับมอบกล่องUHTจากนักเรียนโรงเรียนอบจ.รบ 1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปภัมป์)  โดยกล่องที่ได้จะนำไปรีไซเคิลเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กระเป๋า โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และหลังคาบ้านเป็นต้น โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทกล่องวิเศษมาให้ความรู้ในการรีไซเคิลกล่องUHTดังกล่าวแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาเนื่องใน  วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี ,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี จักรชัย  โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  ส่วนราชการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ พิธีทางศาสนา พิธีสวนสนามของเหล่าทหารกล้าทหารผ่านศึก และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแด่ทหารผ่านศึกจำนวน 12 ราย

สำหรับ “วันทหารผ่านศึก” ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 23 เขต ทั่วประเทศ ภายใต้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศตามแนวชายแดนถือเป็นภารกิจหลักอันสำคัญยิ่ง  ดังนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย  สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์   เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ ซึ่งวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่ว ปรากฏต่อสายตาชาวโลก นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว  ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญและเสียสละ เพราะดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ปีพ.ศ.2511 เป็นต้นมา เพราะเหล่าทหารกล้าที่ทำให้พวกเราชาวไทยมีอธิปไตย มีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน